Количка

0 артикула

Условия за ползване

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайтаwww.donnaevelin.com

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.donnaevelin.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Тези условия обвързват всички потребители.

Този документ съдържа Общите условия, според които Донна Евелин ЕООД, ЕИК: 202951112, седалище и адрес на управление: гр. Пловди, ул. „Студенец“ № 45 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет: www.donnaevelin.com, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.donnaevelin.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.donnaevelin.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

В случай, че не сте съгласени с някои от условията, съдържащи се в общите условия, тогава не е препоръчително да се  използва интернет страницата.

Ако имате въпроси моля да се свържете с нас :Email: evelin83@abv.bg ; тел.: 0897817748

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия,  така и за направената поръчка, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.donnaevelin.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

 Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.donnaevelin.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта

Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител. 

Информация относно надзорните органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02)940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес:
1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.З, 4 и 6,
тел.: 02/980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

ОБЕКТ НА ПРОДАЖБА

Обект на продажба са Aртикули, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.donnaevelin.com  не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените артикули, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Артикул/Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Характеристики на електронен магазин

ЕЛЕКТРОНЕН   МАГАЗИН  е  електронен  магазин,   достъпен  на  адрес  в

Интернет www.donnaevelin.com , чрез който Ползвателите имат възможност да сключват

договори   за   покупко-продажба   и   доставка   на   предлаганите   от   ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.  Да  извършат  регистрация   и   създаване   на  профил  за  преглеждане   на
ЕЛЕКТРОНЕН   МАГАЗИН   и   използване   на   допълнителните   услуги   за
предоставяне на информация;

2.   Да  извършват   електронни   изявления   във   връзка   със   сключването   или
изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на
страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3.  Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани
от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4.   Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с
ЕЛЕКТРОНЕН   МАГАЗИН,   съгласно   поддържаните   от   ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН 
начини за разплащане.

5.   Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН;

6.  Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7.   Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез
интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Доставчикът   доставя   стоките   и   гарантира   правата   на   Ползвателите,

предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен

на   страницата   му   в   Интернет   на   адрес   www.donnaevelin.com  или   друго   средство   за

комуникация от разстояние.

По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки,
Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на
определените от него чрез интерфейса стоки.

Ползвателите заплащат  на Доставчика  възнаграждение за доставените  стоки
съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи
условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет

 Доставчикът   доставя  заявените  от  Ползвателите   стоки  в   сроковете   и  при
условията,   определени  от  Доставчика  на  страницата  на  електронния  магазин  и
съгласно настоящите общи условия.

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

Регистрация

За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

Името   и  паролата  за  отдалечен  достъп  се  определят  от  Ползвателя,   чрез
регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация",
Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното
съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът   потвърждава   извършената   от   Ползвателя   регистрация,   чрез
изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат
и    информация    за    активиране    на    регистрацията.    Получателят    потвърждава
регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с
което   е  уведомен  за  извършената  регистрация,   изпратено  от Доставчика.   След
потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя  и между него и Доставчика
възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и
актуални   данни.   Ползвателят   своевременно   актуализира   данните,   посочени   в
регистрацията си, в случай на промяна.

В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални
мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания
за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай
Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на
Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес" по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес,
Доставчикът    
изпраща    искане    за    потвърждение    на    промяната.    Искането    за
потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.

Промяната   на   Основния   контактен   електронен   адрес   се   извършва   след
потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за
потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен
контактен електронен адрес.

 Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно
писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес
преди извършването на промяната му

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на
Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът   може   да   изисква   от   Ползвателя   използването   на   Основния
контактен електронен адрес 
в специфични случаи.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,

за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Договорът се сключва на български език.

Договорът  между  Доставчика  и  Ползвателя  представлява  настоящите  общи
условия, достъпни на адрес www.donnaevelin.com

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени
при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на
съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът  включва в  интерфейса  на Интернет страницата  си,  технически
средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация,
преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на
Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за
сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба
на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя  по подходящ начин чрез
електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се
смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи
отговорност   в   случай,   че   посочените   от   Ползвателите   данни   са   неверни   или
заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по

следната процедура:(1)   Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на
необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2)   Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

чрез идентифициране с име и парола;

(3)   Избиране   на  една  или  повече   от  предлаганите   стоки  на  ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН 
и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4)   Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5)   Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6)   Потвърждение на поръчката;

Поръчка

След кликане на бутона "Добави в количката" и "Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в  интернет страницата на www.donnaevelin.com. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е скл. Договор!

Поръчки могат да бъдат направени както от потребители, които имат регистриран потребителски профил, така и от потребители, които нямат регистриран потребителски профил.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Цени и начин на плащане

Фирма "Донна Евелин" ЕООД предлага два начина за извършване на плащане:

- чрез наложен платеж

-банков път.
При избран начин на плащане "наложен платеж", плащането се извършва при доставка на стоката.

Плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС

След реализиране на индивидуална поръчка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определено от Сайта капаро, съгласно чл.93 от ЗЗД, което има потвърдителна, доказателствена и обезщетителна функция, по отношение направената поръчка и не представлява авансово плащане по смисъла на чл. 53 от ЗЗП.

Размера на капарото е 10% от общата сума.

(Закон за задълженията и договорите

Чл. 93. Задатъкът служи за доказателство, че е сключен договорът и обезпечава неговото изпълнение.
Ако страната, която е дала задатъка, не изпълни задължението си, другата страна може да се откаже от договора и да задържи задатъка. Ако задължението не е изпълнено от страната, която е получила задатъка, другата страна при отказ от договора може да иска задатъка в двоен размер.
(Ал. 3, попр. – Изв., бр. 2 от 1950 г.) Ако изправната страна предпочита да иска изпълнение на договора, обезщетението за вредите се определя по общите правила.
)

След изтичане на двуседмичния срок за изработка и 2–дневния срок по чл.55, ал.1 от ЗЗП, за доставките на стоки и услуги, по отношение на които този срок се прилага, платеното капаро се приспада от окончателната цена за извършената доставка.

За стоките и услугите изброени в чл.55, ал.2 от ЗЗП, Потребителят заплаща направо цената на доставените Артикули и куриерската такса, освен ако страните не се договорят друго.

Промяна на цени на стоки

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Доставка

Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът
на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на
поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН
МАГАЗИН.

Доставката на поръчаните артикули е за сметка на получателя.

Доставките се извършват до задададен от Потребителят адрес или офис на куриерска фирма Еконт.

Рекламации и отказ от поръчка

Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването след доставка само в следните случаи:

Купувачът трябва да прави рекламации писмено, незабавно след постъпване на стоката в мястото на предназначение. За дефекти, които не са могли да бъдат открити дори и при внимателен преглед в рамките на този срок, рекламацията трябва да се направи веднага след откриването им с нагласа за евентуална обработка, но найкъсно шест седмици след получаване на стоката. Ние вземаме обратно дефектните стоки и ги заменяме с безупречни. В подходящи случаи можем да приспаднем намаляване на стойността. Други претенции за обезщетение са изключени. Претенцията за рекламация се погасява един месец след отхвърляне на рекламацията от нас.

Когато е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката на Артикула/Артикулите,подлежат на рекламация. 

Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

При основателна рекламация сумата от покупката се възстановява в рамките на 3 работни дни, след предявяването и приемането ѝ.

Връщане на стока

Потребителят без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка има гарантирана от закона възможност да върне закупената стока в 14-дневен срок считано от датата сключване на договора – при договор за услуги или приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба.

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки        

https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Невъзможност за връщане на стока

Съгласно чл. 57 от Закона за защита на потребителите, потребителите нямат право да упражнят правото си да върнат закупена стока, когато се касае за:

  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на Ползвателя или съобразени с неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на потребими стоки, които не могат да се върнат поради факта, че чрез употребяването им се нарушава тяхната цялост или по причини, свързани с хигиената или защита на здравето. 

Възстановяване на заплатена сума

В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е
задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно
от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си
на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се
удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за
своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с
поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови
платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е
следвало да изпълни задължението си по договора.

Форсмажорни обстоятелства

Форсмажорните обстоятелства ни дават право да отложим доставката с времетраенето на възпрепятстването плюс разумно време за задействане на производството, или да се откажем от още неизпълнената част от договора. Като форсмажорни се считата и обстоятелства, които значително затруднавят нашите доставки или ги правят невъзможни, независимо дали те са настъпили при нас или при поддоставчик. Купувачът може да изиска от нас обяснение дали се отказваме от доставката или искаме да я осъществим в подходящ срок. Ако не декларираме това, Купувачът може да се оттегли от договора.

Права, задължения и отговорност на потребителите

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.donnaevelin.com

Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.donnaevelin.com

Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

 Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „ Доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начин на плащане”

Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно:

(i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или

(ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: evelin83@abv.bg,като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.donnaevelin.com ), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с нас на телефон: 0897817748. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

Потребителят има право на доставка на заявения Артикул/Артикули на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.

Потребителите на Сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират, предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на "Донна Евелин"ЕООД

Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите:

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.donnaevelin.com услуги;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 Решаване на възникнали спорове

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Права и задължения на собственика на електронния магазин

ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.donnaevelin.com
17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.donnaevelin.com
ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги

ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: evelin83@abv.bg

ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

  • Какво е cookie, cookies (бисквитки)?

HTTP Cookie или HTTP "бисквитка", мн.ч. "бисквитки", е начин, използван от уеб сайтовете, за съхранение на информация локално в уеб браузъра на посетителя.Чрез HTTP бисквитките уеб сайтовете могат да "различават" и "запомнят" посетителите си, и техните индивидуални предпочитания, настройки и извършени действия.Когато даден уеб сайт се зарежда, той създава и изпраща на посетителя си бисквитка. Информацията в тази бисквитка се записва от уеб браузъра - в системното му пространство, на устройството на посетителя. При всяка следваща заявка към същия сайт, браузърът връща обратно информацията от бисквитката.

  • За какво се използват бисквитките?

Основно бисквитките се използват от уеб сайтовете, за да "различават" и "запомнят" своите посетители, идентифицирани (потребители) или анонимни (гости).И още, бисквитките се използват за запомняне на предпочитанията на потребителите и състоянието на дадена функционалност, услуга или особеност в сайта. Например избран език, състояние на навигационно меню, цвят на фона, тема на дизайна, съгласяване с ползването на бисквитки, добавени продукти в кошницата и други.Бисквитките може да са временни (сесийни) или постоянни.Когато даден посетител се идентифицира в сайта, например чрез потребител и парола, тогава той може да получи сесийна (временна) бисквитка. Тя ще послужи на посетителя като временен пропуск и при всяка следваща заявка ще удостоверява пред сайта направената вече идентификация. По този начин не се налага сайтът да изисква, на всяка следваща страница, данните за достъп на потребителя. Сесийните бисквитки се ползват за записване на информация, която е необходима само до края на сесията, до затваряне на уеб браузъра или докато потребителят не "излезе" от профила си.Пример за използване на временна удостоверяваща бисквитка е системата WordPress. След като потребителят се идентифицира (потребител+парола) в администрацията на сайта, той получава и пази временно бисквитката wordpress_logged_in_(...)=wpuser|(...). Наличието на тази бисквитка, след това във всяка заявка към сайта, удостоверява извършената по рано идентификация на потребителя.Постоянните бисквитки остават в браузъра и след като той бъде затворен. Тези бисквитки също може да се ползват за различаване и запомняне, но на анонимните посетители на даден сайт. Тази информация би могла да послужи на сайта за създаване на статистики за посещенията, подобряване на предоставяните услуги, показване на подходящи реклами и други.Постоянните бисквитки най-често се употребяват от услуги за анализ и статистики за посещенията на даден сайт или от услуги и компании за реклама в Уеб. Поради това постоянните бисквитки са наричани още и проследяващи бисквитки.

  • Как и къде се записват бисквитките?

Сайтът може да изпрати бисквитката към посетителя си чрез HTTP хедъра Set-Cookie или да използва JavaScript код, който се изпълнява директно в уеб браузъра.Независимо по какъв начин е зададена бисквитката, тя се записва от уеб браузъра в системното му пространство на устройството на посетителя. И при всяка следваща заявка, направена от браузъра към сайта-източник на бисквитката, информацията в нея се връща обратно.При някои уеб браузъри бисквитките се записват в отделни малки текстови файлове (IE). Във Firefox например всички бисквитки се записват в един единствен файл cookies.sqlite, намиращ се в директорията на потребителския Firefox профил.

  • Личните данни и „Бисквитките”

Личните данни, които са събрани от „бисквитките”, могат да бъдат използвани единствено за осъществяването на конкретни функции в сайта, свързани със самия потребител. Личните данни са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на уеб сайта и при ползване на нашите услуги.

  • Изтриване на „бисквитките”

Ограничаването на употребата на „бисквитките” може да засегне някои от функционалностите, които интернет страницата предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на „бисквитки”.Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на „бисквитки” в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато „бисквитка“бъде закачена на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите това и как се използват „бисквитките” е на разположение в настройките на браузъра Ви. Повечето от най-известните и използвани уеб браузъри предоставят опции и настройки, с които да контролирате записването на бисквитките. Във Firefox например можете да забраните записването на каквито и да било бисквитки или да ограничите само бисквитките от "трета страна". Firefox потребителите могат и да премахват събраните бисквитки в уеб браузъра си, като ги изтриват.

Отговорност

ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Права на интелектуална собственост. Ограничения при ползване

Частичното или цялостното извикване, копиране и съхраняване на данни от уебсайта на www.donnaevelin.com, както и информацията, имената на марките и другите съдържания в него или генерираните или показаните с помощта на инструменти за визуализация резултати може да се извършва само за лично, некомерсиално ползване. Това ползване се ограничава до набавяне на информация относно предлаганите стоки и услуги.

Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма е абсолютно забранено.

Право за публикуваните, създадени лично от ‚‘‘Донна Евелин‘‘ ЕООД обекти (графики, звукови файлове, видеозаписи, текстове и други) принадлежи единствено на ‚‘‘Донна Евелин‘‘ ЕООД.

На потребителя не се предоставят никакви други права от каквото и да е естество, по-специално върху името на фирмата или права върху индустриалната собственост като патенти, полезни модели или марки; както и не е налице задължение, ‚‘‘Донна Евелин‘‘ ЕООД да предоставя такива права.

Връзки към сайтове на трети страни

Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез електронния магазин www.donnaevelin.com са независими и търговецът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Също така собственикът на интернет магазина www.donnaevelin.com не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

Изменения на общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

Уведомления 

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Терминология 

Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.
Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
Под "Aртикули" се разбира предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

Под "Услуги" са всички действия, осъществявани от "Донна Евелин" ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на артикулите от Сайта.

Интернет магазина www.donnaevelin.com е собственост на "Донна Евелин" ЕООД.